Şartname

BÜYÜKADA ÇARŞI CAMİİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

2015

 

İÇİNDEKİLER

1.   GİRİŞ

2.   YARIŞMANIN AMACI

3.   YARIŞMANIN KONUSU VE YERİ

4.   YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

5.   İHTİYAÇ PROGRAMI

6.   YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

7.   İLETİŞİM BİLGİLERİ

8.   DANIŞMANLAR, JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLER

9.   YARIŞMACILARA VERİLECEK BİLGİ VE BELGELER

10. YARIŞMACILARDAN İSTENENLER

11. YARIŞMACILARIN UYMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU ESASLAR

12. YARIŞMA TAKVİMİ

13. SORU VE CEVAPLAR

14. PROJELERİN TESLİM YERİ VE ŞARTLARI

15. YARIŞMA SONUÇLARININ DUYURULMASI

16. PROJELERİN SERGİLENMESİ, KOLOKYUM VE ÖDÜL TÖRENİ

17. ÖDÜLLER

18. PROJELERİN GERİ VERİLME ŞEKLİ

19. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ VE YERİ

20. UYGULAMA PROJELERİ YAPIMI İŞİNİN NASIL VERİLECEĞİ

1.   GİRİŞ:

İstanbul’un Adalar İlçesi, beşi meskûn dokuz adadan oluşmaktadır. Büyükada ilçe merkezidir. Adalar’da yedi camii, onsekiz kilise ve iki sinagog bulunmaktadır. Büyükada’da  bulunan  dört  caminin  en  eskisi  1895’te  yapılmış  olan  Büyükada Hamidiye Camii’dir. 1967 yılında Nizam Camii, 1985 yılında ise Kumsal Camii yapılmıştır. En son ibadete açılan ve bir hayırsever tarafından 1986 yılında çarşı içinde bulunan bir apartmanın dönüştürülmesiyle camii olarak kullanılmaya başlanan Hacı Havva Özen Camii ise fizikî bakımdan yetersizdir ve ihtiyaca cevap vermemektedir. Yıllar içinde çarşının kalabalıklaşması sonucu, Hacı Havva Özen Camii’ne ibadete gelen ada halkı, esnaf, yerli-yabancı ziyaretçilerden oluşan cemaat, zaman zaman yola taşmak  durumunda  kalmaktadır.  Bununla  birlikte  binanın  kıble  yönüne  dönük olmaması ve bu yüzden iç mekânların verimli kullanılamaması, İslâm dininin gerektirdiği temizlik şartlarının sağlanmasındaki zorluklar bu caminin kapatılıp, yerine yine çarşı içinde başka bir caminin yapılması zaruretini doğurmuştur.

Çarşı  Camii’ni  yapmak  için  Adalılar tarafından  Büyükada Çarşı  Camii  Derneği kurulmuştur. Daha sonra yasal prosedürler takip edilmiş ve dernek 2013 yılının Eylül ayında  akademisyenlerin, din adamlarının, Ada’daki her kesimden entellektüellerin ve idarecilerin davet edildiği bir toplantı yapmıştır. Toplantıda katılımcıların yeni yapılacak bu cami için görüşleri alınmıştır.

Sonuçta, Büyükada’da çarşı içinde ihtiyaca cevap verecek, silüete uygun, çevreci teknolojilerden ve mühendislik çözümlerinden yararlanan, Ada’nın mimarî ve doğal dokusuyla bütünleşebilecek bir caminin yapımı konusunda fikir birliğine varılmıştır. Büyükada’nın simgelerinden biri olmaya aday bu projenin yarışmayla belirlenmesine karar verilmiştir.

2.   YARIŞMANIN AMACI:

Büyükada Çarşı Camii Mimari Fikir Projesi Yarışması’nın amacı Büyükada’nın sosyal, kültürel, mimari dokusunu bütünleyecek özgün bir proje elde edilmesidir.

Bu amaçla adanın ihtiyaçlarına uygun, siluete katkı yapan, çevreci teknolojilerden ve mühendislik çözümlerinden yararlanan, mimarlık ve güzel sanatları teşvik eden, camii mimarisinin kültürel sürekliliğini dikkate alan bir ibadethaneyi Büyükada’ya kazandırmak temel hedeftir.

3.   YARIŞMANIN KONUSU VE YERİ:

Yarışmanın Konusu; Diyanet İşleri Başkanlığının İstanbul İl Müftülüğü’ne camii yapılmak üzere tahsis etmiş olduğu alan; Büyükada İskelesi’nin doğu yönünde, eski AYEDAŞ işletme binası ve veznesinin bulunduğu yerde Ada halkının ibadet ihtiyacını karşılayacak bir caminin mimari fikir projesi ile elde edilmesi işidir.

Yarışmanın Yeri; 21.09.2011 t.t.’li 1/5000 Ölçekli Adalar Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı’nda “dini tesis alanı” olarak belirlenen, İstanbul İli, Adalar ilçesi, Büyükada Şehit Recep KOÇ Caddesi ile Çiçekli Yalı Sokağı kesişiminde, 27 ada, 16 parselde kayıtlı toplam 465m²’lik taşınmaz; çarşı içinde, vapur iskelesine 250 m. uzaklıkta ve Gülistan caddesi üzerinden denize cephelidir. (Parsel üzerinde yer alan ve mescit olarak kullanılan zemin+1 katlı yapı yok sayılacaktır) (Bkz. Ek-1 ve Ek-1A).

4.   YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ:

Yarışma; serbest ve tek kademelidir.

 

5.   İHT İYAÇ  PRO GRA M I:                                             

 

 

 

 

 

 

A

Ana İbadet Mekanı : İbadet mekanı birden fazla girişli

düşünülecek  ve  ayrı  girişli  mahfel  tasarlanacaktır.  Bu alanda mihrap, minber, vaaz kürsüsü gibi cami unsurları bulunacaktır.

 

*İbadet mekanı

300 m²

 

*Mahfel

100 m²

 

B

Ek  İbadet  Mekanı:  Bodrum  katta  ek  bir  ibadet  alanı düşünülecektir. (Bu mekanda da mihrap yer alacaktır.)

 

300 m²

 

 

C

Son Cemaat Mahalli:  İbadet mekanının girişinde, namaz kılınabilen   (engelliler   dahil),   iklim   koşulları   dikkate alınarak  üstü kapalı bir mekan olarak tasarlanacaktır.

 

 

-------

 

 

 

D

Görevli Odaları: İmam ve müezzinin kullanacağı, abdest düzeneği olan, ibadet mekanıyla bağlantılı bir oda ile dini danışma bürosu olarak kullanılacak ayrı bir oda düzenlenecektir. (2x9 m²)

 

 

 

18 m²

E

Temizlik Odası : Temizlik odası  yapılacaktır.

-------

F

Minare:Proje kapsamında minare tasarlanacaktır.

-------

 

 

 

 

G

Hizmet  Mekanları:     Abdest  alma,  lavabo  ve  tuvalet

alanlarından oluşacaktır.

 

*10 adet erkek, 3 adet bayanlar için   abdest alma mahalli

tasarlanacaktır. (Engelliler de düşünülecektir.)

 

 

-------

*Dışarıdan da  kullanılabilecek en az 6 adet erkek ve  4 adet

bayan tuvaleti düşünülecektir. (İbadet mekanının izdüşümünün altına tuvalet mekanları denk gelmeyecektir. Engelliler de düşünülecektir.)

 

 

 

50 m²

 

 

 

H

Servis Mekanları: Depo, ısıtma, soğutma ve havalandırma mahalli,   elektrik   odası,   jeneratör,   kombi,   su   deposu, hidrofor vs. gibi kullanım amaçlarına uygun bölünerek teknik ekipmanların yer alacağı mekanlar tasarlanacaktır.

 

 

 

60 m²

 

 

 

 

I

Kullanım Alanları Toplamı:

828 m²

Sirkülasyon alanları: Kullanım alanlarının %30 u

(Abdest mekanı, temizlik odası, merdiven, koridor, asansör, minare, son cemaat mahalli bu kapsamda değerlendirilecektir.)

 

249 m²

 

TOPLAM ALAN

 

1077 m²

 

 

 

5/20

 

Not:  1.   Geliştirilecek   tasarımlarda,   deprem   ve   yangın   güvenliği   dikkate   alınacaktır.

2. Tüm  mekanlarda engelliler için erişim konuları çözümlenecektir.

3. Cenaze hizmetleri düşünülmeyecektir.

4. Tüm mekanlar için doğal havalandırma ve aydınlatma olanakları da  düşünülecektir.

5. Mimari rapor; akustik, aydınlatma ve iç donanıma ilişkin tasarım konusunda gerekli

bilgileri içerecektir.

6.  Ayakkabılık için özgün çözümler beklenmektedir.

 

6.   YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI:

Yarışmaya katılacak olan yarışmacıların aşağıdaki hususları yerine getirmesi şarttır. Ekip olarak katılanların her birinin bu koşulların tamamına uymaları zorunludur, idare ile ilişkilerinin yürütülmesi ile sınırlı olmak üzere ekipten bir kişinin ekip başı olarak belirtilmesi gerekir. Yarışmaya ortak olarak katılanların her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludurlar. Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;

a.   Ekip başının mimar ve T.C. vatandaşı olması, (Ekipte, ilgili disiplinlerden farklı

uzmanlar da yer alabilir.)

b.   Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,

c.  Jüri üyeleri (danışman, asil, yedek) ve raportörler ve bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,

d.   Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak. Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,

e.   Yarışmayı açan idare adına hareket eden ve söz konusu yarışma çalışmalarında

yer alan danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

Yarışmaya katılmak isteyenlerin, şartname bedeli olan 100TL’yi (yüz Türk Lirası)

idarenin Akbank Büyükada şubesi nezdindeki IBAN: TR89 0004 6004 1488 8000

0353 59 hesabına, “Büyükada Çarşı Camii Mimari Fikir Projesi Yarışması Katılım Bedeli” notuyla yatırmaları zorunludur. Ad, Soyad, T.C. kimlik numarası, adres, iletişim bilgileri ve banka hesap dekontunu  yarisma@carsicamiidernegi.com adresine göndermeleri durumunda belgenin alınmasını takip eden gün şartname ve

ekleri (cd ortamında) yarışmacının adresine iadeli/taahhütlü olarak gönderilecektir. Şartname alma için son tarih 01 Haziran 2015’tir. Bu şartlara uymayanlar proje teslim etseler bile yarışmaya katılmamış sayılırlar. Yarışma şartname ve eklerine www.carsicamiidernegi.com internet adresinde yayınlanan yarışma bölümünden de ulaşabilirler.

7.   İLETİŞİM BİLGİLERİ:

İdarenin adı

Büyükada Çarşı Camii Derneği

 

Adresi

Büyükada Çarşı Camii Lokali Şehit Recep Koç Caddesi No: 37

 

Büyükada – İstanbul

E-posta

yarisma@carsicamiidernegi.com

Web sayfası

www.carsicamiidernegi.com

 

8.   DANIŞMANLAR, JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLER:

A.  DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ (Alfabetik isim sırasına göre)

 

Atilla AYTAÇ

Adalar İlçesi Belediye Başkanı

Yavuz Bülent BAKİLER

Edebiyatçı - Yazar

Prof.Dr. Mustafa ÇAĞRICI

Eski İstanbul İl Müftüsü

Prof.Dr. Hüseyin HATEMİ

Hukukçu - Yazar

Ediz HUN

Eski Milletvekili - Sanatçı

Üner KIRDAR

Emekli Büyükelçi

Veysel Karani PEKDEMİR

Büyükada Çarşı Camii Dernek Bşk.

Kamil TUNCEL

İlçe Müftüsü

Prof.Dr. Rahmi YARAN

İstanbul İl Müftüsü

B.  ASİL JÜRİ ÜYELERİ (Alfabetik isim sırasına göre)

Prof. Dr. Harun BATIRBAYGİL (Jüri Bşk.)

Mimar-Tasarımcı

Prof. Dr. Hüseyin CENGİZ

Mimar - Şehir Plancısı

Prof. Dr. Nuran KARA PİLEHVARİAN

Mimar- Mimarlık Tarihçisi

Prof.Dr. Güzin KONUK

Mimar- Kentsel Tasarımcı

Prof. Dr. İbrahim NUMAN

Mimar-Mimarlık Tarihçisi

C.  YEDEK JÜRİ ÜYELERİ (Alfabetik isim sırasına göre)

Yrd.Doç.Dr. Erdem DAMCI

İnşaat Mühendisi-Yapı

Dr. Aras NEFTÇİ

Mimar-Mimarlık Tarihçisi

Dr. Refik YÜKSEK

Mimar-Restorasyon Uzmanı

D.  RAPORTÖRLER (Alfabetik isim sırasına göre)

Mustafa Kahraman KARAKUŞ

İç Mimar

Dr. Elif KORKMAZ

Şehir Plancısı

Emine Hilal KORUCU

İletişim Uzmanı

Taner TAVLAŞ

Mimar

9.   YARIŞMACILARA VERİLECEK BİLGİ VE BELGELER:

a.   Yarışma şartnamesi,

b.   1/5000 Ölçekli Adalar Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı, c.   1/1000 ölçekli halihazır harita (proje alanı işaretli)

d.   Tahsis kararı,

e.   1/200 ölçekli vaziyet plan altlığı,

f.   Hava fotoğrafları (maket sınırı işaretli),

g.   Aplikasyon krokisi,

h.   Kadastro harita planı, i.   Zemin etüt raporu,

j.   İklim verileri,

k.   Arsa ve yakın çevresine ilişkin fotoğraflar, siluet fotografları, l.   Müftülük onaylı kıble istikameti,

m. T.C. Kültür Bakanlığı 5.No’lu Kültür Varlıkları Koruma Kurulu Kararı

10. YARIŞMACILARDAN İSTENENLER:

A.  Vaziyet Planı:1/200 ölçekli olarak çizilecektir. Ana kararları açıklayan şemalar ve kavramsal çözümlemeler bu planla birlikte verilebilir. Planın uygun yerlerinde yapının toplam m²si, kuzey yönü, arsa ve yakın çevresi ile ilgili yerleşme ve ulaşım kararları, yapısal/mekânsal kullanımlar gibi hususlar ile kotlar belirtilecektir. Ayrıca kesit/siluetler (verilen panaromik silüet fotografları üzerine öneriler işlenecektir) yer

alacaktır. Açıklama raporunun tasarımın ana fikrini ifade eden kısmı pafta üzerinde de yer almalıdır.

B. Planlar: Bütün kat planları 1/50 ölçeğinde çizilecektir. Tüm hacimler ihtiyaç programında belirtilen fonksiyonlarına uygun tefrişli olarak çizilecektir. Planlar ölçülendirilecek, toplam m² leri yazılacak, her mahalin içine ismi verilecektir. Taşıyıcı sistem elemanları (kolon, perde, duvar, pano, camlı bölme vb.) ayrı çizim tekniği ile gösterilecektir. Merdiven ve rampaların çıkış okları çizilecek, rampaların meyilleri başlangıç ve bitiş noktaları ile bu noktaların kotları yazılacaktır. Zemin kat planlarında çevre düzenlemesi (tretuvar, bağlantı yolları, giriş platoları vb.) gerektiği kadar işlenecektir.

C.  Kesitler: Projeyi anlatmaya yetecek sayıda ve projenin fikrini ve bütünlüğünü ifade edecek şekilde en az 2 adet 1/50 ölçekli kesitler çizilecektir. Yapının taşıyıcı sistem özelliği ve değişkenliği olan yerlerinden ve olabildiğince çok bilgi verecek şekilde gerekli sayıda kesit çizilecektir. Yapının taşıyıcı sistem elemanları ayrı çizim tekniği ile gösterilecektir. Bina bitişi ve örtü malzemesi yazılarak gerekli kotlar verilecektir.

D. Görünüşler ve Perspektifler: Yapının tüm cephe görünümleri 1/50 ölçeğinde çizilecektir. Ayrıca yarışmacılar gerekli gördüğü çizimleri (iç ve dış perspektifler vb) yapabileceklerdir.

E.  Sistem Detayı: Yarışmacılardan, tasarımlarının strüktür ve cephe karakterini anlatan, önerdikleri özgün çözümü gösteren plan, kesit, görünüşten oluşacak 1/20 ölçekli bir sistem detayı ve 3 boyutlu modellemeler teslim etmeleri beklenmektedir. Bu detayda kullanılan malzemeler ve imalat yöntemi ana hatları ile açıklanmalıdır.

F. Maket: Yarışma alanı yakın çevresinin 1/100 ölçekli maketi idare tarafından yaptırılmıştır. Yarışmacılar maket sınırını gösteren hava fotografı (Ek – 2) üzerinde belirtilmiş alanda 1/100 ölçekli proje maketlerini yapacaklardır. Jüri değerlendirmeleri sırasında   yarışmacıların   hazırladığı   maketler,   idarenin   hazırlamış   olduğu   altlık maketine yerleştirilecektir.

G. Projelerin Çizim ve Sunuş Biçimi: Projeler 1 takım olarak teslim edilecek ve max. 5 mm kalınlığında fotoblok üzerine aplike edilecektir. Sergileme kolaylığı bakımından bütün paftaların sağ alt köşesinde, paftanın asılma şemasındaki yeri çizilecektir. Pafta boyutu A0 (yatay) olarak alınacak ve 6 adet A0 (yatay) olarak kullanılacaktır. Pafta kompozisyonu aşağıdaki gibi olacaktır.

H.

 

 

 

 

 

 

Projelerle birlikte verilecek raporlar A4 formatında ve bir dosya içinde teslim edilecektir. Verilecek CD’de tüm paftalar 300 dpi jpeg formatında ve pafta düzeninde olacaktır. CD'nin açılabilirliği test edilmiş olmalıdır, açılamayan CD'ler değerlendirme dışı kalacaktır. Raporlar, pdf formatında bulunacaktır. CD içerisine kaydedilen tüm dosyalar gizlilik prensibine uygun olarak projeyle aynı rumuz kullanılarak isimlendirilecektir.

İ.   Projelere Eklenecek Raporlar:

1.   Mimari açıklama raporu: Bu raporda, tasarımın temel ilkeleri ve ana fikri şema ve yazı ile ifade edilecektir. Varsa çevre ve sürdürülebilirlik ile ilgili yaklaşımlar aktarılacaktır. Verilen ihtiyaç programı ve arsa bilgilerinin tasarımda  nasıl ele alındığı ve değerlendirildiği belirtilecektir. Tasarımı etkilediği düşünülen malzeme kararları   belirtilecektir.   Ayrıca   ilk   yapım   ve   işletme   maliyetleri   ile   ilgili açıklamalar yapılacak, maliyet ve tasarım ilişkileri açıklanacaktır.

2.   İnşaat  mühendisliği  raporu:  Bu  raporda,  yapı  için  önerilen  ve  modellenen taşıyıcı sistemin yerleşim planı ve kesitleri verilecektir. Analize esas 3 boyutlu modellerin  görünüşleri  rapor  içerisinde  yer  alacaktır.  Tercih  edilen  taşıyıcı sistemin genel detayları ve imalat tekniğine değinilecektir. Tasarımda göz önüne alınan özel inşaat teknikleri, tahkikleri ve detaylarıyla anlatılacaktır. Önerilen mühendislik çözümlerinin maliyet faktörleri belirtilecektir.

3.   Makine mühendisliği raporu: Bu raporda, makine mühendislik hizmetleri ile ilgili ısıtma, soğutma, sıhhi tesisat, yangın önleme tesisatı ve önerilen diğer tesisat sistemleri hakkında gerekli bilgi verilmelidir. Bu sistemler mimari ile entegre edilecektir.

4.   Elektrik  mühendisliği  raporu:  Bu  raporda,  aydınlatma,  kuvvetli  akım,  zayıf akım,  yedek  güç  kaynağı,  telefon,  ses  sistemi,  bilgisayar  ve  diğer  iletişim

 

sistemleri  yangın  alarmı  ile  bağlantılar  ve  önerilen  diğer  tesisat  sistemleri şemalarla gösterilecektir.

Raporlar binada uygulanacak olan tüm yapı sistemlerini en iyi şekilde özetleyecek tarzda hazırlanacak ve A4 formatında spiralli dosya olarak teslim edilecektir.

J.   Projelendirmede Uyulacak Yönetmelikler: Yarışmacılar, tasarımlarında ülkemizde ve İstanbul İmar Yönetmeliğinde, ayrıca Adalar ilçesine özgü yürürlükte olan kanun, yönetmelik ve şartnamelere uymakla yükümlüdürler. Mühendislik tasarımında uluslararası geçerliliği kabul görmüş yönetmelik ve standartlar (Eurocode, AISC, ACI) kullanılabilir.

K. Yer  Görme  Belgesi:  Yer  görme  belgesi  alınması  zorunlu  değildir.  Ancak  jüri, yarışmacıların proje alanını görmelerini tavsiye etmektedir.

L.  Kimlik Zarfı: Yarışmacılar, projelerin teslim edildiği ambalajın içine projeyle aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde yazıcı ile “Büyükada Çarşı Camii Mimari Fikir Projesi Yarışması Kimlik Zarfı” ibaresi yazılmış bir zarfın içine;

* Yarışma şartlarını aynen kabul ettiklerini belirten  katılım tutanağı  ekip başı tarafından doldurularak imzalanacaktır. (Ek - 3)

*  Yarışmacılar,  isim,  soyad,  mezun  oldukları   okul,  diploma  numarası  ve

adreslerini bildirir imzalı bir belge de dolduracaklardır. (Ek - 4)

 

Yarışmaya katılan proje sahiplerinden yarışmada derece ve mansiyon kazanmadıkları halde kimliğinin açıklanmasını isteyenler, kimlik zarflarının üzerine ayrıca “açılabilir” ibaresini yazarlar. Üzerinde “açılabilir” kaydı bulunan kimlik zarfları derece ve mansiyon kazanmamış olsalar dahi jüri tarafından açılır ve bu husus bir tutanakla belirtilir.

M. Yazışma Adresi Zarfı: Yarışmacılar, projenin teslim edildiği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde yazıcı ile “Büyükada Çarşı Camii Mimari Fikir Projesi  Yarışması  Yazışma  Adresi  Zarfı”  ibaresi  yazılmış  bir  zarfın  içinde adreslerini vereceklerdir. Adres belirtirken, kimlik belgesinde bulunan isimler kesinlikle yer almayacaktır.

N.  Rumuz ve Ambalaj Esasları: Projeler raportörlüğe dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde teslim edilir. Tüm proje paftalarının ve raporlarının her sayfasının sağ üst köşesine, maketin uygun yerine ve ambalajların sağ üst köşesine 5 (beş) rakamdan oluşan  bir  rumuz  yazılacaktır.  Rumuzda  kullanılan  rakamlar  sıralı  olmamalı  ve

tekrarlanmamalıdır.  Ambalajlar  üzerine  projenin  rumuzu  ile  birlikte  “Büyükada Çarşı Camii Mimari Fikir Projesi Yarışması” ibaresi ile proje teslim yerinin adresi olan; Büyükada Çarşı Camii Lokali Şehit Recep Koç Caddesi No:37 Büyükada – İstanbul adresi yazılacaktır.

11. YARIŞMACILARIN UYMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU ESASLAR:

a)  Her yarışmacı yarışmaya sadece bir öneri ile katılabilir.

bTüm yarışma projeleri, şartnamede belirtilen teslim gün ve saatini geçirmeyecek şekilde teslim edilmelidir.

c)  Proje paftalarının ya da maketin üzerinde herhangi bir ibare ya da proje sahibini tanıtan işaretler olmamalıdır.

d)  Her yarışma projesi için bir kimlik zarfı bulunması ve zarf içindekilerin eksiksiz olması gereklidir.

e)  Yarışmacılar, şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne yazdırmış olmalıdır (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu koşulu yerine getirmesi yeterlidir).

Yukarıda  belirtilen  hususlara  uymayan  projeler  jüri  kararı  ile  tutanağa geçirilerek yarışma dışı bırakılır

12. YARIŞMA TAKVİMİ:

 

Yarışmanın ilanı

11 Mart 2015 Pazartesi

Soru sorma süresinin bitimi

03 Nisan 2015 Cuma

 

Saat 17:00

Soru-cevap      toplantısı      için      jürinin

 

toplanması

08 Nisan 2015 Çarşamba

Soru-cevap     çalışmalarının     ilanı     ve

 

cevapların yarışmacılara gönderilmesi

10 Nisan 2015 Cuma

Proje Teslim Tarihi

 

(Teslim tarihine kadar postaya verilen projeler, raportörlüğe 4 gün içinde ulaşmadığı  taktirde  dikkate alınmayacaktır.       Kargo       yolu       ile

01 Haziran 2015 Pazartesi

 

Saat 09:00-17:00 arası

gönderilecek  projelerin  bu  tarihe  kadar

raportörlüğe ulaştırılması yarışmacıların sorumluluğundadır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı yarışmacılar hak iddia edemezler.)

 

Değerlendirme   çalışmaları   için   jürinin

toplanması

06-07-08 Haziran 2015

 

(Cumartesi – Pazar – Pazartesi)

Sonuçların açıklanması

10 Haziran 2015 Çarşamba

Proje Sergisi

13 - 21 Haziran 2015

Kolokyum ve tören

13 Haziran 2015 Cumartesi

 

Saat:15:00

 

13. SORU VE CEVAPLAR:

Yarışmacılar sorularını 03 Nisan 2015 Cuma günü saat 17:00’ye kadar yarisma@carsicamiidernegi.com adresine e-mail göndererek sorabilirler. Cevaplar 10

Nisan 2015 Cuma günü www.carsicamiidernegi.com web sayfasından ilan edilecektir.

14. PROJELERİN TESLİM YERİ VE ŞARTLARI:

Projeler;  Büyükada  Çarşı  Camii  Lokali  Şehit  Recep  Koç  Caddesi  No:  37

Büyükada – İstanbul adresine teslim edilecektir. Proje ve ekleri 01 Haziran 2015 tarihinde saat 09:00-17:00 arasında yarışma raportörlüğüne elden imza karşılığı teslim edilebileceği gibi PTT, APS veya özel kargo ile adrese teslim olarak da gönderilebilir. Bu şekilde gönderilen projelerin   kargo makbuzu, e-mail yolu ile 01 Haziran 2015

Pazartesi günü yarışma raportörlüğüne ait  yarisma@carsicamiidernegi.com adresine

17:00’ye kadar gönderilecektir.

15. YARIŞMA SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Yarışmanın sonucu “Büyükada Çarşı Cami Derneği” tarafından jüri tutanağı ve raporlarının teslim tarihini takip eden 10 gün içerisinde  www.carsicamiidernegi.com resmi web sayfasında, tüm ülkede dağıtımı yapılan bir günlük gazetede ilan edilecek ve  ayrıca  jüri  raporu  çoğaltılarak  bütün  yarışmacılara  e-mail  ortamında gönderilecektir.

16. PROJELERİN SERGİLENMESİ, KOLOKYUM VE ÖDÜL TÖRENİ

Yarışmacılar, yarışmaya katılmakla projelerinin sergide ve yarışma ile ilgili olarak hazırlanacak   yayında   yer   almasını   kabul   etmiş   sayılacaklardır.   Yarışmanın sonuçlarının ilanından sonra jüri tarafından yarışma dışı bırakılan projeler dahil bütün projeler imzalı jüri raporunun bir kopyası ile birlikte 13 Haziran -21 Haziran 2015 tarihleri arasında  Büyükada Anadolu Kulübü’nde sergilenecektir. Sergi  halka açık olarak yapılacaktır.

Kolokyum, 13 Haziran 2015 Cumartesi saat 15:00’te sergi alanında yapılacaktır.

 

17. ÖDÜLLER:

Jürinin   yapacağı   değerlendirme   sonunda   seçilen   projelere   aşağıdaki   ödül   ve

mansiyonlar verilecektir.

1.   ÖDÜL ………….....40.000 TL

2.   ÖDÜL …………….30.000 TL

3.   ÖDÜL …………….20.000 TL

MANSİYONLAR:

1.   MANSİYON ….........10.000 TL

2.   MANSİYON ….........10.000 TL

3.   MANSİYON ….........10.000 TL

Yukarıda  yazılı  ödüller  Büyükada  Çarşı  Cami  Derneği  tarafından  sonucun  gazete ilanını izleyen 30 (otuz) gün içerisinde yarışmacılara veya yasal vekillerine ödenir.

18. PROJELERİN GERİ VERİLMESİ:

Dereceye giren projeler telif haklarıyla birlikte idarenin malı olacaktır. Dereceye giremeyen projeler geri verilmeyecektir. İdare, tüm projelerin sergilenmesi ve yayınlanması haklarına sahiptir.

19. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ VE YERİ:

Yarışma sonuçlarının duyurulmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar geçen süre içerisinde idare ile yarışmacı arasında doğabilecek anlaşmazlıklar önce yarışma jürisi hakemliğinde, anlaşma sağlanamaması durumunda İstanbul mahkemelerinde çözülecektir.

20. UYGULAMA PROJELERİ YAPIMI İŞİNİN NASIL VERİLECEĞİ:

İdare, uygulama projelerini ve mesleki kontrollük hizmetlerini bu şartname hükümlerine göre yarışmada birincilik ödülü kazanan proje sahibine teklif edecektir. Müellife ödenecek proje ücreti T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  en az bedel hesabı üzerinden, bölge kat sayısı 1 (bir) ve yapı sınıfı 4A baz alınacak şekilde hesaplanacaktır. İnşaat, Makine, Elektrik Mühendisliği hizmet bedellerinin hesaplanmasında da 4A yapı sınıfı baz alınacaktır. Sözleşme yılı, yapı yaklaşık birim maliyetleri ve birincilik ödülü kazanan projelerin inşaat alanı hesabı esas alınacaktır. Uygulamayı üstlenen müellif, uygulamada jüri üyelerinin tavsiyelerini dikkate almayı kabul   eder.   Uygulanması   kararlaştırılan   projenin   müellifi   uygulama   ve   detay projelerini yapmak istemediği takdirde hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu durumda idare işin yapılması konusunda serbest kalır.

Diğer Hususlar:

Proje ve ekleri hazırlanırken Türkiye’de yürürlükte olan konu ile ilgili tüm kanun, yönetmelik ve standartlara uyulması gereklidir. Yarışmaya katılan tüm yarışmacılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

 

Ek - 1

 

Ek – 1A

Ek - 2

 

Ek - 3

BÜYÜKADA ÇARŞI CAMİİ ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI

-KATILIM TUTANAĞI-

Büyükada Çarşı Cami Derneği tarafından düzenlenen “Büyükada Çarşı Camii Mimari

Fikir Projesi Yarışması” şartnamesini okudum, aynen kabul ediyorum.

 

 

İSİM – TARİH – İMZA

 

ADI VE SOYADI               : DOĞUM YERİ VE YILI    : TC KİMLİK NO                 : MESLEĞİ                           :

MEZUN OLUNAN OKUL

DİPLOMA TARİH ve NO : ODA SİCİL NO                  : ADRES               : TELEFON                           : E-POSTA                            : BANKA ADI, IBAN NO    :

 

Ek - 4

 

BÜYÜKADA ÇARŞI CAMİİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI

-KİMLİK FORMU-

RUMUZ -----

Aşağıda imzası olan bizler yarışma şartlarını aynen kabul ediyoruz.

PROJE MÜELLİFLERİ EKİP ÜYELERİ

İsim – Soyad

Meslek / Unvan

Okul

Diploma No:

İmza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÜHENDİSLER

 

İsim – Soyad

Meslek /

Okul

Diploma No:

İmza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YARDIMCILAR

 

İsim – Soyad

Meslek / Unvan

Okul

Diploma No:

İmza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞMANLAR

 

Ad – Soyad

Meslek / Unvan

Okul

Oda Sicil

İmza

 

 

 

No:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bilgi@carsicamiidernegi.com

Copyright © 2020 Büyükada Çarşı Camii Derneği | Tüm hakları saklıdır.